Välj en sida

Stadgar

 

Stadgar för Kulturmiljöfrämjandet

antagna vid konstituerade möte i Stockholm den 19 november 2014

 

Härmed bildas en ideell förening med följande stadgar

 

§ 1  Namn och ändamål

Föreningens namn är Kulturmiljöfrämjandet.

Föreningens ändamål är att

●     skapa resurser för en god förvaltning av kulturmiljöer med fast och lös egendom

●     påverka beslutfattare att ta ansvar för bevarandet av kulturmiljöer

●     främja allmänhetens tillgång till kulturmiljöer

●     vara en brygga mellan det lokala engagemanget och kulturpolitiken på riksplanet och mellan olika discipliner inom bevarandeområdet

●     bidra till ett breddat allmänintresse, frivilligt engagemang och upplysning

 

§ 2  Verksamhetsformer

Föreningen arbetar genom opinionsbildning, rådgivning, medelsinsamling och på andra sätt som främjar ändamålet. För verksamheten ska finnas ett av medlemsmötet godkänt program.

 

§ 3  Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av den som vill verka för ändamålet genom att betala medlemsavgift.

Medlemskapet upphör för den som inte under ett verksamhetsår betalar avgiften. Medlemskapet upphör också genom medlemmens anmälan om utträde eller i särskilda fall genom uteslutning. Uteslutning får ske av medlem som motverkar föreningens ändamål.

 

§ 4  Organisation, beslutsrätt och verksamhetsår

Beslut för föreningen fattas av allmänna medlemsmötet och i dess ställe av styrelsen, som består av ordförande, sekreterare, kassör samt 3- 10 övriga ledamöter. Beslut i föreningen fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs nedan. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten skiljer.

Medlemsmötets val förbereds av en valberedning bestående av tre medlemmar, varav en ska utses som sammankallande.

Det ska finnas minst två revisorer med uppgift att granska räkenskaper och övrig förvaltning under avslutat verksamhetsår och avge rapport över sin granskning

Verksamhetsår är kalenderår.

 

§ 5  Allmänna medlemsmötet

Allmänna medlemsmötet sammankallas årligen till årsmöte, som skall hållas senast i mars. Styrelsen ska kalla till årsmöte senast fjorton dagar i förväg. Kallelsen ska innehålla de förslag som styrelsen vill framlägga för medlemmarna och de förslag som medlemmar dessförinnan velat underställa medlemsmötet. Fråga som inte angetts i kallelsen får inte avgöras om en tiondel av närvarande medlemmar motsätter sig det. Därutöver ska följande ärenden förekomma:

1.      Fråga om mötets behöriga utlysande.

2.      Val av mötesordförande, protokollförare samt justeringsman, tillika rösträknare.

3.      Godkännande av dagordning

4.      Styrelsens redovisning av verksamheten under föregående verksamhetsår, innehållande bl.a. balans- och resultaträkning.

5.      Revisorernas rapport

6.      Fastställande av balans- och resultaträkning

7.      Fråga om ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret

8.      Fastställande av medlemsavgift

9.      Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen samt val av ordförande, sekreterare och kassör samt övriga ledamöter

10.  Val av valberedning och dess sammankallande

11.  Val av revisorer

12.  Hänskjutna frågor och övrigt.

Allmänt medlemsmöte ska därutöver hållas när styrelsen beslutar det eller om minst en tiondel av medlemmarna begär det. Om kallelse gäller då vad som framgår ovan.

Omröstning och val ska ske slutet om minst två närvarande medlemmar begär det.

Beslut ska antecknas i protokoll som ska justeras av mötesordförande och justeringsman..

 

§ 6  Styrelsen

Styrelsens mandatperiod löper från årsmöte till årsmöte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

Styrelsen förbereder och verkställer medlemsmötets beslut och är i övrigt behörig att företräda föreningen mot tredje man.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna deltar. Styrelsens beslut ska antecknas i protokoll.

Styrelsen bestämmer själv sina arbetsformer. Styrelsen får överlåta beslutanderätt till enskild ledamot.

Styrelsen ska föra förteckning över medlemmarna samt uppbära medlemsavgifter och andra inkomster, betala utgifter samt förvalta föreningens tillgångar och skulder.

Styrelsen ska inför årsmötet sammanställa en berättelse över sin verksamhet samt upprätta balans- och resultaträkning för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem, med rätt för medlemmen att först få förklara sig och därefter att få frågan prövad av nästkommande medlemsmöte.

 

§ 7  Stadgeändring och upplösning

För stadgeändring fordras två tredjedels majoritet vid medlemsmöte efter behörig anmälan av förslaget i kallelse till mötet. För ändring av § 1 fordras likalydande beslut av två medlemsmöten med två tredjedels majoritet.

För upplösning av föreningen fordras fem sjättedels majoritet vid ett möte efter behörig anmälan i kallelse. Föreningens behållna förmögenhet ska tillfalla Svenska byggnadsvårdsföreningen eller, om den inte kan motta medlen, en förening eller organisation med motsvarande ändamål.