Välj en sida

Programförklaring

 

Våra kulturmiljöer hotas – därför finns Kulturmiljöfrämjandet

Kulturmiljöfrämjandet bildades för att stora delar av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är hotat. Genom svårigheter i förvaltning kan arvsskiften och utförsäljning innebära att stora värden går till spillo. Värden som byggts upp under århundraden kan skingras.

 

De kulturmiljöer som hotas är inte bara slott och herrgårdar utan också mer vardagliga byggnader för boende, vård och arbete plus parker, trädgårdsanläggningar, ålderdomliga vägmiljöer och mycket annat. Som alla berättar om vårt samhälles framväxt i städerna och på landsbygden.

 

Vad vill vi och vad kan vi erbjuda?

Kulturmiljöfrämjandet vill vara en aktiv part för att driva fram en hållbar och långsiktig förvaltning av våra gemensamma kulturmiljöer.

 

Problemet är inte brist på vilja, engagemang och insikt. Avsaknaden av fungerande förvaltnings- och organisationsformer, huvudmannaskap och finansiering utgör de verkliga hoten.

 

Vi behöver därför hitta nya framtida svenska modeller för bevarande, drift, förvaltning och brukande av landets kulturmiljöer, som inte enbart bygger på statliga bidrag. Vi menar att dessa modeller måste tillvarata alla de möjligheter som vårt samhälle kan erbjuda, oavsett huvudmannaskap och ägande.

 

En viktig fråga för oss är hur vi kan stötta och ordna väl fungerande förvaltning och utveckling av kulturmiljöer för de (organisationer eller privatpersoner) som har eller tar över ansvaret vid t.ex. en överlåtelse.

 

Ett avgörande förhållningssätt är att betrakta våra kulturmiljöers fortbestånd som ett allmännyttigt gemensamt samhällsintresse, som också behöver gemensamma resurser. Vi vill därför stödja bildandet av lokala objektsanknutna stiftelser för kulturprojekt. I egenskap av allmännyttiga organisationer kan de få skattebefrielse för gåvor, donationer och drift, som hjälporganisationer har idag.

 

En inriktning för Kulturmiljöfrämjandet är att skapa ett nationellt nätverk för att sprida kunskap och know how till andra förvaltare om juridik, ekonomi samt värdet av långsiktig och klok förvaltning. Vi vill vara en brygga mellan de framgångsrika organisationerna inom området, t.ex. Byggnadsvårdsföreningen, Jordägarna och Hembygdsrörelsen.

 

På lite längre sikt vill vi bilda en nationell fond/stiftelse för kulturmiljöförvaltning med syfte att kunna stötta kulturmiljöförvaltare med resurser.

 

Vår framtida kulturella välfärd

Våra bestående, levande och lättillgängliga kulturmiljöer är inte bara ett grundläggande nationellt arv utan också en del av vår framtida kulturella välfärd. En levande berättelse för oss och våra kommande generationer om vårt land och dess framväxt. För att säkra detta för framtiden måste vi finna nya former i ett gemensamt samhällsarbete över gränserna där alla våra tillgängliga resurser kan komma till nytta. Här vill Kulturmiljöfrämjandet göra en avgörande insats.